Llei aplicable: Llei 19/2014, de 29 de desembre article 3.4 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació institucional i organitzativa 

Dades generals:

ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA -ABTCat
Centre Cívic Sant Andreu
Carrer Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
www.abt.cat
info@abt.cat
NIF: G-65105793

  • Afiliada a la I.F.B.T. (Federació Internacional de Beach Tennis)
  • Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 14325.
  • Inscrita en el Fitxer d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Entitat integrant del Consell de barri de Sant Andreu.
  • Entitat declarada de Caràcter Social. (llei 37/1992)

Normativa aplicable

L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny, pel Decret 96/1995, de 24 de març, i pel Decret 215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’Assemblea General.

Sobre l’Associació Beach Tennis de Catalunya

L’Associació Beach Tennis de Catalunya (ABTCat) és una entitat privada constituïda en data 15 de gener del 2009, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

Els Principis de l’ABTCat

Junta Directiva

Estatuts

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Balanç de situació 2018

Compte d’explotació 2018

Pressupost 2019

Memoria d’activitats