ESTATUTS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BEACH TENNIS CATALUNYA

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
L’Associació Esportiva Beach Tennis Catalunya és una entitat privada constituïda en data 15 de gener del 2009, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva  principal de l’entitat és de caràcter de lleure, sense participar en competicions organitzades per les federacions esportives.

Article 2
El domicili social s’estableix a la localitat de Barcelona, al Centre Cívic de Sant Andreu carrer Gran de Sant Andreu, 111, tel. 933119953, CP 08030

En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Article 3
L’Associació Esportiva Beach Tennis Catalunya té com a principal modalitat o disciplina esportiva la del Tennis Platja.
L’Associació Esportiva Beach Tennis Catalunya inclou també les modalitats o disciplines esportives de volei platja, futbol platja, pàdel i gym racket.
A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.

Article 4
Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Barcelona, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5
El funcionament de  l’entitat esportiva es  regeix per principis  democràtics i  representatius,  i  la sobirania plena resideix en l’assemblea general.
L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport i per les normes reglamentaries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’Assemblea General.

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6
Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i aspirants.
1.         Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.
Seran socis d’honor, aquelles persones a qui l’assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.
Els  menors de  divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
La  junta  directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’assemblea general.
2.         L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.
3.         En  cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter  temporal,  la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.
La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.
4.         La condició de soci es perd:
a)         Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
b)         Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
5.         Els socis numeraris tenen els drets següents:
a)         Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
b)         Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.
c)         Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
d)        Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern,
e)        Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
e.1)      Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
e.2)     Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
e.3)     Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.
6.         Són obligacions dels socis numeraris:
a)         Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.
b)         Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c)         Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d)         Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ   

Article 7
1.         Els òrgans de representació, govern i administració seran:
a)         L’assemblea general
b)         La junta directiva
2.         L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club esportiu,  i  els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.
3.         Integren  l’assemblea general  tots els socis  numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
4.         L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.  És ordinària l’assemblea que preceptivament  s’ha  de dur  a  terme un cop a l’any  per conèixer i aprovar, com a mínim,  les matèries següents:  memòria de les  activitats  realitzades, liquidació de  l’exercici vençut i  pressupost per a l’exercici econòmic següent.

Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.
5.         L’assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:
a)         Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.
b)         Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
c)         Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.
d)         Règim disciplinari.
e)         Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
f)          Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat.
g)         Modificació dels estatuts.
h)         Proposta de fusió o segregació de l’entitat.
i)          Dissolució de l’entitat.
j)          Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
k)         Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions i sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
l)          Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’entitat.

Article 8
1.         La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva, a instància  pròpia o a petició dels socis.  En aquest últim supòsit, sempre que el  tema proposat per a  la seva deliberació no es refereixi a una  qüestió ja tractada i resolta pel  propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà  l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10% dels socis  numeraris.  Des del dia que la junta directiva rebi la  sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar més de 30 dies.
2.               Les assemblees  generals restaran  vàlidament  constituïdes en  primera  convocatòria  quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona  convocatòria  amb  independència del  nombre d’assistents.  Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
3.         Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.
4.         L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

Article 9
1.         La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.
2.         La  junta directiva està  formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer, Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vice-presidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
3.         Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.
4.               El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els  llibres de comptabilitat, sens perjudici  de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement  de tots els socis.
5.         El secretari  ha d’encarregar-se  de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents  que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats el llibre d’actes.
6.         L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.
7.         És competència de la junta directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la  convocatòria  d’eleccions per  proveir  els càrrecs de  la junta directiva; la presentació a  l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici  econòmic amb el balanç i el compte  de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici  següent.
8.         L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són  totals.
Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de  l’assemblea general.
En cap cas poden tenir compensació econòmica.
La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.
Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la  junta directiva.
Qualsevol membre de la  junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta  el  vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

Article 10
Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

CAPÍTOL QUART:  PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 11
Els membres de la  junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els  socis de l’entitat amb dret a vot.

Article 12
Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 13
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
1.         Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.
2.         Presentació i proclamació de candidatures.
3.         Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors.  Entre el dia de la convocatòria  de  les eleccions i el dia de  la realització ha de  transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i  un màxim de 60.

Article 14
La  convocatòria d’eleccions correspon a la  junta directiva.

Article 15
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 16
La  junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar al Registre d’entitats esportives .

Article 17
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

Article 18
La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

Article 19
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president.  Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del club.

Article 20
Correspon a  la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 21
Les reclamacions davant la  junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació.  La resolució de la  junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de la  junta electoral, pot interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

Article 22
Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

Article 23
Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la  junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

Article 24
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la  junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 25
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la  junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva i al Registre d’entitats esportives.

Article 26
Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 27
El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
1.         Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
2.         Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
3.         Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4.         Mort o incapacitat  que impedeixi l’exercici del càrrec.
5.         Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
6.         Aprovació d’un vot de censura.
7          Per dimissió de la persona interessada formalitzada per escrit.

Article 28
La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:
1.         Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi  la junta.
2.         Suspensió de la condició de soci.
3.         Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.
4.         Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 29
En cas de suspensió,  dimissió, renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president, o els vice-presidents, per ordre de grau.  En cas d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l’entitat.

Article 30
En cas d’existir vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir.  Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de  la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l’entitat.
Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec.  S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat del substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió.  Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

Article 31
No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
a)         Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.
b)         Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.
c)         En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat.  En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 32
Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la Junta, o qualsevol dels seus membres, ho pot sol·licitar un mínim del 15% dels membres de ple dret de l’Assemblea general.

Article 33
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i com a president un soci escollit de comú acord pels altres membres de la mesa, o en cas que no hi hagi consens el designarà la Secretaria General de l’Esport.

Article 34
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l’article 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies.  La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

Article 35
El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

Article 36
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 37
Règim econòmic
1.               El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 1 euros. Igualment, s’incorporen al patrimoni  fundacional els béns immobles següents:_______________________________________
2.               L’entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin.  L’objectiu principal dels béns de  què disposa és  el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i  les possibles rendes s’hauran d’aplicar a  la conservació i el desenvolupament  dels seus objectius socials,  sense que en cap moment  puguin repartir-se  beneficis entre els seus associats i directius.
3.         La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total  de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%.  En el cas que calgui superar aquesta quantia  s’estableix com a preceptiva la convocatòria  d’una assemblea  general  per tal que autoritzi el pressupost complementari.
4.         L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos.  Per  excedir d’aquest límit, cal  que la proposta  sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea.  No es pot autoritzar l’emissió de  títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.
5.               L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.

Article 38
Règim documental
1.         Integren el règim documental i comptable:
a)    el llibre d’actes
b)    el llibre de registre de socis
c)    els llibres de comptabilitat
d)    els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica

2.         Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes administratius corresponents o per diligència notarial.

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 39
El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

Article 40
La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i  directius.

Article 41
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1.         Als  jutges o  àrbitres durant  el  desenvolupament d’un joc,  partit  o competició de caire intern associatiu.  Les seves decisions són inapel·lables.
2.         A la junta directiva.

Article 42
1.         Contra  els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:
a)         Davant el Tribunal Català de l’Esport, quan es tracti de sancions  per infraccions contra  la conducta esportiva, en  el termini  màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
b)         Davant l’autoritat judicial, quan es tracti  de sanció  imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en  el termini de 40 dies següents a  la  notificació de l’acte impugnat.

3.               Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat  per  la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el  règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 43
Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

Article 44
L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.
L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.
Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord  adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 45
Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físic-esportives.

Estatuts adequats al que preveu el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 de maig. Aprovat en Assemblea General de 12 de juny de 2018