OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.abt.cat (en endavant, EL WEB), del que és titular ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA (en endavant, ABTCAT).

La navegació pel lloc web de l’ABTCAT li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de l’ABTCAT, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a l’ABTCAT o enfront a tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent l’ABTCAT denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

L’ABTCAT, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA
 • El seu nom abreujat és: ABTCAT.
 • El seu CIF és: G65105793
 • El seu domicili social està a: C/ Gran de Sant Andreu, 111 08030 Barcelona
 • Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 14325
 • Inscrita en el Fitxer d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Afiliada a la IFBT (International Federation Beach Tennis).
 • Afiliada a la IFGR (International Federation of Gym Racket)
 • Entitat declarada de Caràcter Social. (llei 37/1992)

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 618 09 95 90
Correu-e:esportiva@abt.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l’ABTCAT es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent a l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web implica que vostè reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i les de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

EXCLUSIÓ DE

GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’ABTCAT exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, l’ABTCAT no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, L’ABTCAT declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L’ABTCAT no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. L’ABTCAT no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Política de Privacitat

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a l’ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA.

Gestió dels fins de l’Associació
Gestió, en el seu cas, de la informació sol·licitada a través de la web.
Gestió en el seu cas, de clients i proveïdors.
Gestió de resultats de competicions.

 • Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
  • Informació bàsica sobre Protecció de dades
 • Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA – NIF: G65105793
Direcció postal: C/ Gran de Sant Andreu, 111 – 08030 Barcelona
Telèfon: 618 09 95 90
Correu-e:esportiva@abt.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A L’ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA tractem

 • Gestió dels fins de l’Associació
 • Gestió, en el seu cas, de la informació sol·licitada a través de la web.
 • Gestió en el seu cas, de clients i proveïdors.
 • Gestió de resultats de competicions.
 • Enviar les nostres comunicacions i butlletins.

Inscripcions als tornejos
Els/Les esportistes en inscriure’s a través del formulari del lloc web accepten que el nom i cognoms siguin publicats amb la puntuació obtinguda en les classificacions nacionals i mundials. Aquests noms van relacionats amb nom abreujat de la federació o associació a la qual formin part. Per defecte tots els jugadors i jugadores que resideixen a Catalunya sortiran a les classificacions com a CAT. En cas que no desitgin sortir a les classificacions, o bé que vulguin aparèixer amb el nom de Nat/Fed diferent; hauran de sol·licitar la baixa o modificació de la classificació.

Publicació d’imatges dels jugadors i jugadores
Els jugadors i jugadores en inscriure’s al torneig accepten que l’organització pugui publicar fotografies dels o de les esportistes en el lloc web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació jugant o en l’acte de lliurament de premis.
En cas que els/les esportistes no vulguin que aparegui la seva imatge en els mitjans esmentats hauran de comunicar-ho cada cop que realitzin una inscripció a través del camp d’observacions del formulari.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
A efectes d’aparèixer en la classificació mundial es cediran les dades necessàries per la publicació a la classificació mundial IFBT.
No es cediran altres dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països, excepte les dades que figurin en la classificació mundial IFBT.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions i butlletins.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ABTCAT estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’ABTCAT deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de l’ABTCAT, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona – Catalunya (España).

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

MARCA REGISTRADA

Associació Beach Tennis Catalunya – ABTCat és una marca registrada en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, així com els dominis www.abt.cat, www.beachtenniscatalunya.cat que són propietat de l’ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA. Queda expressament prohibida l’ús, sense consentiment previ, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent sobre propietat industrial. Sobretot, no es podran utilitzar marques, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web www.abtcat compleix amb la legislació espanyola sobre propietat industrial i intel·lectual i amb la resta de la legislació espanyola vigent aplicable al cas. La legislació és aplicable tant a la web com a tots els seus continguts, base de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari.

La condició d’usuari de la nostra web:

 • No atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial dels drets sobre propietat intel·lectual i industrial.
 • No confereix cap tipus de dret per a la còpia o reproducció, total o parcial en el mateix idioma o en qualsevol traducció d’aquesta.

Queda totalment prohibida qualsevol distribució, comunicació pública o transmissió total o parcial dels continguts sense previ consentiment dels titulars, excepte en les modalitats que permeti la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquesta web.

Política de Cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gid _gat Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
PHP SESSID Tècnica Pròpia S’usa per controlar la sessió de l’usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. S’activa automàticament. https://www.abt.cat/
Tècnica Pròpia Detecta que ja t’hem explicat la nostra política de cookies. Una vegada que l’hagis acceptat o continuïs navegant, gràcies a aquesta cookie no et tornem a mostrar una vegada i una altra el mateix avís. Llegiu-ne més: https://www.abt.cat/
sb Facebook De tercers Són cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per utilitzar el seu servei de Facebook. https://es-es.facebook.com/privacy/:
fr Facebook De tercers S’utilitza per oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets. https://es-es.facebook.com/privacy/:
datr Facebook De tercers S’utilitza per identificar el navegador web que s’utilitza per connectar-se a Facebook independentment de l’usuari que ha entrat. https://es-es.facebook.com/privacy/:

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.